PROVOZNÍ ŘÁD

 

Každý návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem posilovny OneGym (dále jen OG). Prosíme o jeho dodržování a chování se v souladu s ním a také o dodržování pokynů obsluhy.

 

1. Název zařízení: ONEGYM

 

2. Adresa provozovny: Pujmanové 10a, Praha 4 14000

 

3. Provozovatel: ONEGYM WORLDWIDE s.r.o., Na hlinách 1786/16, 182 00 Praha 8, IČ:09300856

 

4. Provozní doba: 24/7, Recepce Po-Pá 7:00 - 21:00, So-Ne 9:00-18:00

 

5. Odpovědná osoba: Lucie Van Scoten 

 

6. Provozní řád OG je zpracovaný v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně, kterých souvisejících předpisů, je vyvěšen na viditelném místě u vstupu do samotné provozovny.

 

7. Během provozu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování těchto služeb – příprava cvičebních programů, metodika a technika cvičení, poradenství fitness, cvičební postupy, dohled nad cvičícími, atd. V případě potřeby je personál připravený poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu, má přístup k lékárničce, průběžně kontroluje expiraci přípravků a doplňuje předepsaný obsah lékárničky dle aktuální potřeby – drobná poranění kůže, kapilární krvácení, atd.

 

8. Uhrazením vstupného/členství dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s provozním řádem fitness OG svůj plný a bezvýhradný souhlas s Provozním řádem a Smluvními podmínkami.

 

9. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15ti let. Osoby ve věku 15-18 let musí doložit potvrzení od zákonného zástupce, že souhlasí s tím, že u nás bude mít tato osoba členství a může v posilovně cvičit. Je-li mladší 15 let, je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci), nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

 

10. Pro malé děti (do 15 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.

 

11. Návštěvník skupinových lekcích v OG, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinen konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem sportovní činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

 

12. Za boty a jiné odložené osobní věci vedení posilovny nezodpovídá.

 

13. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.)je návštěvník povinen si zajistit sám. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese vedení posilovny žádnou zodpovědnost. 

 

14. Návštěvník lekce je povinen dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném čistém sportovním oblečení a obuvi. Z hygienických důvodů je při cvičení každý z návštěvníků povinen používat ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení není dovoleno.

 

15. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a čistou sportovní obuv.

 

16. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitness centra. Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené po skončení cvičení.

 

17. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

 

18. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné proti požární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách.V celých prostorách OG je zákaz kouření i elektronických cigaret. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.

 

19. Při návštěvě posilovny zájmovými skupinami (sportovní oddíly, zájmové kluby), je vedoucí této skupiny zodpovědný za program, dodržování bezpečnostních opatření, dodržování provozního řádu posilovny.

 

20. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné proti požární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.

 

21. Personál průběžně kontroluje technický stav jednotlivého posilovacího náčiní.

 

22. Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům fitness Centra.

 

Tento Provozní řád je platný od 16. 8. 2021.

 

Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu v prostorách recepce OG.

 

HEALTH COMMITMENT STATEMENT

Your health is your responsibility. The management and staff of this organisation are dedicated to helping you take every opportunity to enjoy the facilities that we offer. With this in mind, we have carefully considered what we can reasonably expect of each other.

OUR COMMITMENT TO YOU

1. We will respect your personal decisions, and allow you to make your own decisions about what exercise you can carry out. However, we ask you not to exercise beyond what you consider to be your own abilities.

2. We will make every reasonable effort to make sure that our equipment and facilities are in a safe condition for you to use and enjoy.

3. We will take all reasonable steps to make sure that our staff are qualified to the fitness industry standards as set out by the Register of Exercise Professionals.

4. If you tell us that you have a disability which puts you at a substantial disadvantage in accessing our equipment and facilities, we will consider what adjustments, if any, are reasonable for us to make

YOUR COMMITMENT TO US

1. You should not exercise beyond your own abilities. If you know or are concerned that you have a medical condition which might interfere with you exercising safely, before you use our equipment and facilities you should get advice from a relevant medical professional and follow that advice.

2. You should make yourself aware of any rules and instructions, including warning notices, and follow them. Exercise carries its own risks. You should not carry out any activities which you have been told are not suitable for you.

3. You should let us know immediately if you feel ill when using our equipment or facilities. Our staff members are not qualified doctors, but there will be a person available who has had first-aid training.

4. If you have a disability, you must follow any reasonable instructions to allow you to exercise safely

This statement is for guidance only. It is not a legally binding agreement between you and us and does not create any obligations which you or we must meet.

© 2014 EIDO Healthcare Limited