SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

  

 • SMLUVNÍ PODMÍNKY

 • Členství
  1. a)   Tyto Smluvní podmínky členství (dále jen „Podmínky“) jsou sjednány mezi společností 

  ONEGYM WORLDWIDE s.r.o., Na hlinách 1786/16, 182 00 Praha 8, IČ:09300856 (dále jen „Společnost”) 

  nebo

  ONEGYM FITNESS PRAHA s.r.o., Na hlinách 1786/16, 182 00 Praha 8, IČ:17878471 (dále jen „Společnost”) 

  (dle domovského klubu, který si každý člen zvolí při registraci)

  a členem zaregistrovaným v databázi společnosti (dále jen „Člen”). Předmětem těchto Podmínek je úprava vzájemných práv a povinností mezi Společností a Členem využívající služeb Posilovny provozovaného Společností.

  1. b)  Členem ONE GYM posilovny (dále jen “Posilovny”) se může stát každá zletilá, plně svéprávná fyzická osoba.
  2. c)  Členem Posilovny se může stát i Společností schválená nezletilá osoba starší 15 let za podmínky souhlasu zákonného zástupce této osoby. Písemné potvrzení zákonného zástupce zaslané na email domovského klubu.

  Pankrác: student@onegym.cz

  Holešovice: student@onegym.cz

  1. d)  Posilovnou se rozumí provozovna Společnosti na adrese Pujmanové 10a, Praha 4 (dále jen „Posilovna“) , nebo Pod dráhu 1637, 170 00 Praha 7 Holešovice (dále jen „Posilovna“). 
  2. e)  Podmínky jsou aplikovatelné i pro návštěvy Posilovny, kteří nejsou členy,  v případě, že to jejich povaha připouští.

 • Členské aplikace
  1. a) Každý Člen Posilovny si stáhne aplikaci ONE GYM, a provede registraci dle zvoleného typu členství. V aplikaci nalezne čárový kód (vázaný na členství), který Člen předkládá při vstupu do Posilovny v denním provozu. Noční vstup je umožněn pouze přes aplikaci KISI. Po registraci ji každý Člen využívá k otevření dveří při nočním provozu tj. v době uzavření recepce v týdnu od 21 - 7 hodin a o víkendu od 18 - 9 hodin ráno následujícího dne. Po vstupu přes aplikaci KISI se Člen dále registrovat na recepci Posilovny nijak nemusí. K registraci do aplikace KISI je potřeba kód, který Člen obdrží emailem do cca jedné hodiny od provedení registrace.
  2. b) Člen Klubu svou totožnost prokazuje také osobní fotografií, která bude vytvořena v Posilovně (klientem či personálem)  a bude vložena do databáze Posilovny.
  3. c)  Členství je osobní a nepřenosné.
  4. d)  Neprokáže-li se Člen při vstupu aplikací nebo neprokáže-li na žádost svojí totožnost, nemá Člen Posilovny nárok na poskytnutí služeb Posilovny a Společnost je oprávněna Členovi vstup do Posilovny zamítnout.

 • Zápisné, členské poplatky, konzumace a doplňkové služby
  1. a) Člen Posilovny je povinen hradit pravidelné splátky členských poplatků v den splatnosti a v dohodnuté výši ve vazbě na platný ceník Společnosti (dále jen „Ceník“) a typ zvoleného členství Člena.
  2. b) Skutečnost, že Člen nevyužívá služeb Posilovny, jej nezbavuje povinnosti platit členské poplatky. S výjimkami uvedenými v těchto Podmínkách, neposkytuje Společnost náhradu ani nevrací části členských poplatků či předplatné na další poskytované služby/zboží uhrazené za trvání členství.
  3. c) Výše zápisného a členských poplatků je určována v závislosti na sjednané době a typu členství ve vazbě na aktuální Ceník (www.onegym.cz).
  4. d) Společnost si v souladu s § 1752 zákona č. 89/2012, občanský zákoník vyhrazuje právo k jednostranné změně cen, zejména, ne však pouze, dojde-li v době po uzavření Smlouvy ke zvýšení DPH nebo v závislosti na zvýšení cenové hladiny dané přírůstkem indexu spotřebitelských cen v České republice.
  5. e) Každý Člen Posilovny dále bezprostředně hradí poplatky za konzumaci a využití doplňkových služeb Posilovny, které nejsou hrazeny v rámci členství (např. zapůjčení ručníku apod.), a to buď přímou úhradou (v hotovosti či prostřednictvím platební karty), nebo odečtením příslušné částky z předem vložené platební karty v systému Posilovny na jeho členském účtu.
  6. f) Založením členství klient opravňuje Společnost k využívání vložené platební karty na jeho členském účtu, a to z titulu vzájemného započtení pohledávek. Pokud se Člen Posilovny dostane do prodlení s úhradou splátky členského poplatku nejméně za jeden měsíc členství, nebo s plněním jiných platebních povinností vyplývajících ze Smlouvy v částce členství, vyzvou ho zaměstnanci Společnosti osobně, telefonicky nebo e-mailem k úhradě v dodatečné přiměřené lhůtě. Společnost může po dobu trvání takového prodlení zamezit Členovi vstup do Posilovny a pozastavit mu tak čerpání služeb.
  7. g) U členství založené před 1.4.2024 se vztahují následující podmínky:  členství umožňuje neomezený počet návštěv Posilovny. Společnost vyúčtovává plnění za služby Posilovny vůči Členovi ve formě členských poplatků. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den připsání úhrady zápisného (den založení členství) a příslušných pravidelných splátek členských poplatků na účet Společnosti např. Založí-li klient členství 5.ledna, tak bude platebním dnem každý 5.den v měsíci. 

  U členství založené po 1.4.2024: Členství vzniká uzavřením smlouvy a zaplacením Členského poplatku na dobu trvání Členství v plné výši, nebo zaplacením proraty (začíná-li Členství jiný než první den kalendářního měsíce) a Členského poplatku nejméně za celý první měsíc trvání Členství v případě Členství na dobu určitou nebo Členství na dobu neurčitou. Členství umožňuje neomezený počet návštěv Posilovny.

  1. h) U členství ONE Fit (12M), ONE Fit Multi a Student (6M) se po skončení uvedené doby členství automaticky prodlužuje na dobu neurčitou.
  2. ch) MULTISPORT - Společnost akceptuje karty Multisport jak pro vstup do posilovny, tak na skupinové lekcet. Držitelé karet mohou cvičit  v době provozu  recepce tj. v týdnu od 21 - 7 hodin a o víkendu od 21 - 9 hodin.. Noční vstup není možný.

 • Zánik členství
  1. a)  Není-li uvedeno jinak, členství zaniká řádnou písemnou výpovědí Člena Posilovny. Výpověď je však platná pouze za předpokladu, že k datu výpovědi Člen uhradil Společnosti veškeré své závazky, vyplývající ze Smluvních podmínek, a poslal písemnou výpověď k 29. dni v měsíci na emailovou adresu:  help@onegym.cz (Pankrác) nebo  holesovice@onegym.cz (Holesovice).
  2. b) Společnost je rovněž oprávněna členství Člena ukončit písemným odstoupením, s účinností ke dni doručení oznámení, a tím zrušit členství příslušného Člena Posilovny v případě, že tento Člen opakovaně, nebo podstatným způsobem porušil tyto Podmínky, nebo Provozní řád, nebo opakovaně neuposlechl pokynu zaměstnance Společnosti odpovědného za chod a bezpečnost Posilovny, a nebo úmyslně zneužil členství, či se dopustil chování, které je v rozporu s dobrými mravy vůči jinému Členovi Posilovny.
  3. c) Ukončením členství ze strany Společnosti nezbavuje Člena Posilovny povinnosti hradit členské poplatky a úhrady až do doby účinnosti takového odstoupení.
  4. d) Pokud se Člen rozhodně předčasně ukončit smlouvu/členství je povinen doplatit zbývající měsíce.
  5. e) Členství zaniká smrtí Člena Posilovny.
  6. f) V žádném z těchto případů nevzniká Členovi Posilovny nárok na kompenzaci za neuhrazená členství, či osvobození od splátek členských poplatků do oficiálního písemného ukončení Smlouvy.

 • Náhradní členství
  1. a)  Převod členství na druhou osobu není možný.

 • Zmrazení členství
  1. a) Zmrazit členství není možné
 • Povinnosti Člena Posilovny
  1. a) Chovat se k ostatním členům Posilovny ohleduplně, dodržovat pořádek, nerušit klidný provoz Posilovny a neomezovat práva jiných členů.
  2. b) Zacházet šetrně se zařízením Posilovny. V případě pochybností týkajících se vhodného způsobu používání zařízení má Člen povinnost poradit se před jeho použitím s personálem Posilovny.
  3. c) Nevyužívat v prostorách Posilovny trenéra, který není ve smluvním vztahu se Společností.
  4. d) Neprovozovat žádnou trenérskou činnost, a to ani v případě, že vlastní trenérské oprávnění, jelikož trenérskou činnost v Posilovně smějí provádět pouze osobní trenéři, kteří jsou k tomuto účelu ve smluvním vztahu se Společností.
  5. e) Neprodleně nahlásit jakýkoliv úraz v Posilovně na nejbližším stanovišti personálu, a to nejpozději před odchodem z Posilovny.
  6. f) Respektovat pokyny Společnosti.
  7. g) Řídit se těmito Podmínkami a Provozním řádem.

 • Hosté a děti
  1. a) Vstup je pro Hosta zpoplatněn dle aktuálního Ceníku služeb.
  2. b) Host je povinen při vstupu do Posilovny vyplnit registrační formulář Hosta a řídit se Podmínkami, Provozním řádem a pokyny Společnosti. V případě jejich porušení ze strany Hosta, je Člen Posilovny odpovědný jako by takové porušení způsobil sám. S těmito povinnostmi je Člen Posilovny povinen Hosta včas seznámit. Člen Posilovny je povinen zajistit, aby Host Posilovny opustil Posilovnu  nejpozději spolu s ním.
  3. c) Děti Členů Posilovny (3-15 věku) musí být po celou dobu jejich pobytu v Posilovny pod dozorem Člena Posilovny, v jehož doprovodu Posilovnu navštívili. Za vstup dítěte hradí Člen jednorázový poplatek dle aktuálního Ceníku doplňkových služeb. Člen Posilovny odpovídá za to, že se dítě bude při svém pobytu v Posilovně řídit těmito Podmínkami, Provozním řádem a pokyny Společnosti. Člen Posilovny potvrzuje, že si je vědom veškerých možných rizik této činnosti včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví při této činnosti. Člen Posilovny přebírá veškerou odpovědnost za případné vzniklé škody Společnosti či třetím osobám.
  4. d) Společnost si vyhrazuje právo odmítnout vstup Hosta či dítěte do Posilovny, a to i bez udání důvodu.

 • Odpovědnost
  1. a) Společnost neodpovídá Členovi Posilovny za škodu na odložených věcech. 
  2. b) Člen Klubu je osobně odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li šatní skříňka uzamčena, Společnost neodpovídá za škodu na věcech v ní odložených. Peněžní prostředky, klenoty ani jiné cennosti nesmí být ponechávány v šatní skříňce, ale musí být uloženy na recepci Posilovny. Společnost neodpovídá za peněžní prostředky, klenoty ani jiné cennosti, které by byly odcizeny z šatních skříněk nebo z prostor Posilovny, s výjimkou uvedenou výše.
  3. c) Člen odpovídá Společnosti za škodu způsobenou zaviněním a porušením právních předpisů, Smluvních podmínek, Provozního řádu, dobrých mravů či porušením jiných povinností vyplývajících z členství v Posilovně.

 • Vyšší moc
  1. a) Posilovna si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo zkrácení provozní doby v odůvodněných případech, zejména pro nezbytné úpravy a opravy, které se neslučují se zachováním běžného provozu, a události vyšší moci.
  2. b) Bude-li provoz Posilovny nezávisle na vůli Posilovny omezen (např. z důvodu odstávky teplé vody, obecně závazné opatření bránící volnému pohybu osob, služeb či podnikání apod.) nevzniká tím Členovi Posilovny nárok na vrácení zápisného či snížení splátky členského poplatku.
  3. c) Společnost je oprávněna ze své vůle dočasně omezit či přerušit provoz Posilovny z provozních důvodů. Pokud doba trvání takového omezení či přerušení nepřesáhne čtrnáct bezprostředně po sobě jdoucích dnů, tato skutečnost nemá vliv na dobu platnosti členství či výši splátek členských poplatků.

 • Obecné
  1. a) Ceny členství jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti onegym.cz. Aktuální znění Provozního řádu je k dispozici v prostorách Posilovny a na vyžádání u Společnosti. Člen Posilovny je povinen seznámit se vždy s aktuálním zněním Provozního řádu.
  2. b) V případě, že Člen Posilovny nebo Host nevyužije rezervované služby ve sjednaném rozsahu a termínu a tuto skutečnost neoznámí Posilovně alespoň 12 hodin předem, je Společnost oprávněna požadovat uhrazení ceny objednané služby v plné výši.
  3. c) Členovi Posilovny nevznikají jakékoli nároky vůči Společnosti z důvodů přiměřených omezení provozu Posilovny v nezbytných případech a rozsahu (sportovní a firemní akce, rekonstrukce prostor Posilovny, atd.).
  4. d) Společnost si vyhrazuje právo kdykoli přechodně nebo trvale změnit rozsah služeb či vybavení Posilovny.
  5. e) Existuje-li obava na straně Společnosti, že by výkon sportovních aktivit Členem s ohledem na jeho zdravotní stav či kondici mohl ohrozit zdraví Člena či třetích osob, je Společnost oprávněna vyžádat si od Člena potvrzení lékaře, že výkon sportovních aktivit nemůže mít negativní vliv na jeho zdravotní stav. Člen je na výzvu Společnosti povinen předložit potvrzení nejpozději do 15 dnů. Do předložení tohoto potvrzení je Společnost oprávněna znemožnit Členovi přístup k využívání služeb Posilovny.

 • Závěrečné ustanovení
  1. a) Člen Posilovny je povinen oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních údajů uvedených v databázi Společnosti (email, telefonní číslo, detaily o platební kartě), a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.
  2. b) Společnost je oprávněna jednostranně měnit Smluvní podmínky a Ceny členství. Změny a navrhované znění podmínek jsou k dispozici na webových stránkách a v aplikaci ONE GYM. Pokud Člen Posilovny nesouhlasí se změnou Podmínek a/nebo Ceníku, je oprávněn členství vypovědět podle článku 4. bodu a.
  3. c) Společnost je oprávněna jednostranně změnit Provozní řád. Změna Provozního řádu je účinná dnem zveřejněním v Prostorách Posilovny.
  4. d) Člen Posilovny má povinnost si zřídit profil v aplikaci Posilovny - ONE GYM a KISI. Člen Posilovny bere na vědomí, že jakékoli informace/údaje případně poskytnuté Společností na takovém osobním profilu a/nebo aplikaci mají pouze informativní charakter a tyto Podmínky se na používání osobního profilu a aplikace aplikují obdobně.
  5. e) Společnost je oprávněna zasílat jakékoli písemnosti (zejména oznámení o odstoupení, výpověď) na poslední známou emailovou adresu Člena Posilovny či přes aplikaci ONE GYM. 
  6. f) Člen Posilovny prohlašuje, že se aktivit v Posilovny účastní na vlastní nebezpečí, je zdráv a tělesně i duševně připraven je absolvovat.
  7. g) Člen prohlašuje a souhlasí s tím, aby Společnost jako správce shromažďovala a zpracovávala ve Smlouvě uvedené osobní údaje, a to za účelem evidence Členů a pro obchodní a marketingové účely Společnosti, a to na dobu neurčitou. Člen Posilovny tímto uděluje souhlas se zasíláním sdělení pro výše uvedené účely, a to formou sms zpráv, e-mailu, či prostřednictvím mobilní aplikace. V případě, že Člen nesouhlasí se zasíláním sdělení, nebo pokud preferuje pouze určitou formu těchto sdělení, je oprávněn kdykoli zasílání sdělení vyloučit či omezit, a to formou písemné žádosti zaslané Společnosti. Vyloučit či omezit zasílání sdělení je Člen oprávněn již při registraci do databáze Společnosti. Člen si je nadále vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  8. h) Člen souhlasí s pořízením fotografie za účelem identifikace Člena Posilovny. Člen Posilovny tímto uděluje souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií a/ nebo videozáznamů z akcí Společností. Člen Klubu je oprávněn vyslovit nesouhlas se zveřejněním určité fotografie a/ nebo fotozáznamu. Společnost je povinna na základě vyslovení nesouhlasu neprodleně fotografie a/nebo videozáznamy odstranit ze zveřejnění. Společnost je oprávněna fotografie a/nebo videozáznamy zveřejnit na internetových stránkách Posilovny a Instagramovém profilu @onegymcz, případně dalších sociálních médiích.
  9. i) Člen bere na vědomí, že Společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, včetně záznamů z kamerového systému Společnosti provozovaného v Prostorách Posilovny, pro zajištění řádného plnění vzájemných smluvních závazků mezi Společností a Členem a k ochraně oprávněných zájmů Společnosti a Členů Posilovny. Veškerá činnost Společnosti související se zpracováním osobních údajů Členů Posilovny je prováděna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění.
  10. j) Ve věcech výslovně neupravených Smlouvou nebo těmito Podmínkami se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. Strany se dohodly, že na právní vztahy založené Smlouvou se nepoužijí ustanovení §§ 1764 – 1766, §§ 1793 – 1795,§ 1971, §§ 1977 – 1979, § 2000, § 2002, § 2050 a § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  11. k) K mimosoudnímu řešení sporů je podle ustanovení § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  12. l) Člen Posilovny svojí aktivací členství potvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil se zněním těchto Podmínek a Provozním řádem vypracovanými Společností a prohlašuje, že jejich obsahu porozuměl a souhlasí s ním a zavazuje se je dodržovat.
  13. m) Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. března  2024.